Kasacja w sprawie cywilnej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym to istotny aspekt prawa, którym warto się zainteresować. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest kasacja w postępowaniu cywilnym, jakie są jej podstawy oraz jakie kroki należy podjąć, aby złożyć skargę kasacyjną.

Definicja kasacji w postępowaniu cywilnym

Kasacja w postępowaniu cywilnym to środek odwoławczy, który przysługuje stronom w postępowaniu cywilnym, aby poddać orzeczenie sądu wyższego stopnia kontroli. Jest to ostatnia instancja odwoławcza w sprawach cywilnych i może być stosowana tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Podstawy skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym może być złożona tylko na określonych podstawach. Oto najważniejsze z nich:

  • Wskazanie naruszenia prawa przez sąd orzekający.
  • Istnienie istotnego uchybienia proceduralnego, które wpłynęło na wynik sprawy.
  • Naruszenie przepisów dotyczących właściwości sądu.

Skarga kasacyjna nie może być oparta na ocenie dowodów lub ocenie faktycznych okoliczności sprawy. Jej celem jest kontrola legalności i zgodności z prawem orzeczenia sądu niższej instancji.

Procedura skargi kasacyjnej

Procedura związana z złożeniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym jest skomplikowana i wymaga staranności. Oto kroki, które należy podjąć:

  1. Złożenie skargi kasacyjnej – skargę kasacyjną należy złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, w ciągu 30 dni od jego doręczenia.
  2. Opłata sądowa – składając skargę kasacyjną, strona skarżąca musi uiścić opłatę sądową.
  3. Uzasadnienie skargi – skarga kasacyjna musi zawierać szczegółowe uzasadnienie, wskazujące na naruszenia prawa czy uchybienia proceduralne.
  4. Rozpoznanie skargi – sąd kasacyjny rozpoznaje skargę i podejmuje decyzję, czy ma ona uzasadnienie.

Skarga kasacyjna a rozprawa

Rozprawa w związku ze skargą kasacyjną w postępowaniu cywilnym jest rzadkością. Sąd kasacyjny może podjąć decyzję na podstawie pisemnych materiałów, jednakże w pewnych sytuacjach może zwołać rozprawę w celu omówienia argumentów stron.

Faqs

1. kto może złożyć skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym?

Skargę kasacyjną może złożyć strona postępowania, która jest niezadowolona z orzeczenia sądu niższej instancji.

2. jaki jest termin na złożenie skargi kasacyjnej?

Skargę kasacyjną trzeba złożyć w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia sądu niższej instancji.

3. jakie są koszty związane z złożeniem skargi kasacyjnej?

Osoba składająca skargę kasacyjną musi uiścić opłatę sądową, która jest zależna od wartości przedmiotu sporu.

4. jakie są szanse na uwzględnienie skargi kasacyjnej?

Szanse na uwzględnienie skargi kasacyjnej zależą od uzasadnienia skargi oraz jej zgodności z przepisami prawa. Nie zawsze skargi kasacyjne są uwzględniane.

Ogólnie rzecz biorąc, skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym jest istotnym narzędziem odwoławczym, które pozwala stronom na kontrolę prawidłowości postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, że jest to środek odwoławczy ostateczny, stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zobacz także:

Photo of author

Beniamin

Dodaj komentarz